Gizlilik Politikası

 KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ

Önsöz

Hukuk Büromuz, gizliliğinizin ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin endişelerinize saygı duymakta ve önemsemektedir. Bu kapsamda, kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlemekte, verilerinizin güvenli şekilde barındırılmasını sağlamakta ve olası hukuka aykırı erişimlere karşı gerekli tüm güvelik tedbirlerini almaktadır.

İşbu Aydınlatma Metni, kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, kişisel veri işleme faaliyetlerinin amaçları ve hukuki nedenleri, kişisel veriler aktarılıyorsa buna ilişkin esaslar ve kişisel veri sahibi olarak haklarınız neler olduğu hususunda, şeffaf bir şekilde tarafınızı bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

1- Genel Bilgilendirme

İşbu Aydınlatma Metni’nde geçen;

 • Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri : Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,
 • Kişisel Verilerin İşlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
 • Kişisel Veri Sahibi :Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi, ( İşbu Aydınlatma Metninde, özel ve/veya genel nitelikli olma ayrımı yapılmaksızın, her türden veri için “Kişisel Veri” ifadesi kullanılacak olup, durumun gereğine göre özel nitelikli kişisel verilerin de bu ifade kapsamına dahil edilebileceğini belirtmek isteriz.)
 • Veri İşleyen :Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
 • Veri Sorumlusu :Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
 • KVKK :7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
 • Web Sitesi/Site: www.ersenersen.av.tr’yi ifade eder.

2- Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla “Cumhuriyet Mahallesi, Arpasuyu Sokak, No:12, Bomonti, Şişli, İstanbul” adresinde yer alan Ersen & Ersen Hukuk Bürosu tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri kapsamında ve aşağıda ayrıntılı bir şekilde belirtilen usuller çerçevesinde işlenmektedir.

3- Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Hukuk Büromuz tarafından, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, sitenin trafiğine ilişkin kayıtlar, elektronik ve/veya fiziki ortamlardan Hukuk Büromuz’un web sitesinde yer alan iş başvuru formları, e-posta ve diğer iletişim araçları ile bunlara ileride eklenebilecek sair yöntemler vasıtasıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci ve 6’ncı maddelerinde düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ile bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında toplanmaktadır.

4- Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Aktarımı

Kişisel verileriniz, yürürlükteki ilgili mevzuat uyarınca, hukuka, iyi niyet ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlarla ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmekte olup ilgili mevzuatta öngörülen ve işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir.

KVKK  uyarınca, Veri Sorumlusu olarak bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, yerine getirmekte olduğumuz her türlü hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile gerektiğinde işe/staja alım süreçleriyle bağlantılı ve ölçülü olarak söz konusu hizmetlerden faydalanmanız, hak ve menfaatlerinizin korunması ve sair amaçlar ile KVKK ve yasal düzenlemelere uygun olarak işlenebilecek, hizmetlerimiz kapsamında ve ilgili mevzuat çerçevesinde adli ve idari merciler hariç hiçbir kişi ya da kuruma aktarılmamakta olup, ilgili mevzuatta belirlenen süreler boyunca saklanıp gerekli işlemlere tabi tutulabilecektir.

4- Ağ Sunucusu Veri Günlüğü

Web sitemize giriş yapmanızın kaçınılmaz bir sonucu olarak, veri günlüğü olarak tanımlanan ve aşağıda listelenmiş olan verileriniz, ağ tarayıcınız tarafından internet sunucumuza otomatik olarak aktarılmakta ve onayınız aranmaksızın veri günlüğü kayıtlarına kaydedilmektedir. Söz konusu veriler; Giriş tarihi/zamanı, Başvuru internet sitesinin URL’si, alınan dosyalar, iletilen veri miktarı, tarayıcı tipi ve versiyonu, işletim sistemi, IP adresi, internete erişim sağlayıcınızın alan adıdır. Veri günlüğü internet sitemizin sizin için daha kullanışlı hale getirilebilmesi amacıyla istatistiki bilgi sağlamak için kullanılmakta olup, takiben derhal silinir.

5- Çerezler

Çerez, bir web sitesinin ziyaret ettiğinizde cihazınızda depoladığı, genellikle web sitesinin kendisi hakkında bilgi içeren, sitenin geri döndüğünüzde web tarayıcınızı tanımasını sağlayan benzersiz bir tanımlayıcı, çerezin amacına ve çerezin ömrüne hizmet eden ek veriler içeren küçük bir veri parçasıdır.
Çerezler belirli özellikleri etkinleştirmek, site kullanımını izlemek, kullanıcı ayarlarınızı saklamak ve içeriğinizi kişiselleştirmek için kullanılır.

Web sitemizi kullanırken size daha efektif hizmet sağlayabilmek adına çerezler, web işaretçileri ve benzeri uygulamaları da kullanabilmekteyiz. Veri sahipleri, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerez kullanımı tercihlerini kişiselleştirme hakkına sahiptir. Kullanılan tarayıcıya bağlı olarak; kullanıcılar, tarayıcı ayarları üzerinden çerezlere ilişkin tercihlerini değiştirebilirler. Aşağıda yer alan linkler aracılığı ile tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezler-web-sitelerinin-bilgisayarinizda-depoladi

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/tr-tr/topic/tan%C4%B1mlama-bilgilerini-silme-ve-y%C3%B6netme-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Yandex

https://yandex.com.tr/support/browser/personal-data-protection/cookies.html

Safari

https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/welcome/mac

Microsoft edge

https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/delete-cookies-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

Opera

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

 

Önemle belirtmek isteriz ki, çerez kullanımının durdurulması, internet sitemizdeki bazı fonksiyonların kullanımını sınırlandırabilecektir.

 6- Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması İçin Alınan Tedbirler

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanun’un ilgili maddesine uygun olarak, kişisel veri güvenliğinizin sağlanması adına hukuka aykırı olarak işlenmelerini ve erişilmelerini önlemek ve de muhafazalarını sağlamak amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirler, Hukuk Büromuz tarafından alınmaktadır.

7- Kişisel Verilerinizin Korunmasına Yönelik Kanuni Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11’inci maddesi uyarınca, Ersen & Ersen Hukuk Bürosu’na başvurarak kişisel verilerinizin;

 1. a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) İşlenmişse bilgi talep etme,
 3. c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. d) Yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme,
 5. e) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 6. f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 7. g) Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. i) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun şekilde ve web sitemizde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu doldurularak info@ersenersen.av.tr adresine iletebilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Hukuk Büromuz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir. Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikayette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikayet yoluna başvurulamaz.

Kurul, şikayet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikayet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikayet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması halinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç 30 (otuz) içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.

Kişisel verilerinizin Ersen & Ersen Hukuk Bürosu nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.